High-Speed and duo-mode 850 nm VCSELs for 47 Gbps optical interconnect over 1 km OM4 fiber

I. Cheng Lu, Chia Chien Wei, Hsing Yu Chen, Kuan Zhou Chen, Cheng Hsiang Huang, Kai Lun Chi, Jin Wei Shi, Fan I. Lai, Dan Hua Hsieh, Hao Ching Kuo, Wei Lin, Shi Wei Chiu, Jyehong Chen

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「High-Speed and duo-mode 850 nm VCSELs for 47 Gbps optical interconnect over 1 km OM4 fiber」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds