High-Performance Monolayer WSe2 p/n FETs via Antimony-Platinum Modulated Contact Technology towards 2D CMOS Electronics

Ang Sheng Chou, Yu Tung Lin, Yuxuan Cosmi Lin, Ching Hao Hsu, Ming Yang Li, San Lin Liew, Sui An Chou, Hung Yu Chen, Hsin Yuan Chiu, Po Hsun Ho, Ming Chun Hsu, Yu Wei Hsu, Ning Yang, Wei Yen Woon, Szuya Liao, Duen Huei Hou, Chao Hsin Chien, Wen Hao Chang, Iuliana Radu, Chih I. WuH. S. Philip Wong, Han Wang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High-Performance Monolayer WSe2 p/n FETs via Antimony-Platinum Modulated Contact Technology towards 2D CMOS Electronics」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds