High-efficiency broadband meta-hologram with polarization-controlled dual images

Wei Ting Chen, Kuang Yu Yang, Chih Ming Wang, Yao Wei Huang, Greg Sun, I. Da Chiang, Chun Yen Liao, Wei Lun Hsu, Hao Tsun Lin, Shulin Sun, Lei Zhou, Ai Qun Liu, Din Ping Tsai

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

651 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High-efficiency broadband meta-hologram with polarization-controlled dual images」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds