High-efficiency broadband anomalous reflection by gradient meta-surfaces

Shulin Sun, Kuang Yu Yang, Chih Ming Wang, Ta Ko Juan, Wei Ting Chen, Chun Yen Liao, Qiong He, Shiyi Xiao, Wen Ting Kung, Guang Yu Guo, Lei Zhou, Din Ping Tsai

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1145 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High-efficiency broadband anomalous reflection by gradient meta-surfaces」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds