High-brightness and high-speed vertical-cavity surface-emitting laser arrays

Zuhaib Khan, Jie Chen Shih, Rui Lin Chao, Tzong Liang Tsai, Hsin Chuan Wang, Gang Wei Fan, Yu Chen Lin, Jin Wei Shi

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果