Heart Rhythm Complexity Impairment in Patients with Pulmonary Hypertension

Cheng Hsuan Tsai, Hsi Pin Ma, Yen Tin Lin, Chi Sheng Hung, Mi Chia Hsieh, Ting Yu Chang, Ping Hung Kuo, Chen Lin, Men Tzung Lo, Hsao Hsun Hsu, Chung Kang Peng, Yen Hung Lin

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果