Growth Direction Control of ZnO Nanorods on the Edge of Patterned Indium-Tin Oxide/Aluminum-Doped Zinc Oxide Bilayers

Ching Han Liao, Yen Ju Wu, Po Ming Lee, Chia Hua Lin, Sheng Chi Chen, Shao Liang Cheng, Cheng Yi Liu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果