Green tea epigallocatechin gallate suppresses 3T3-L1 cell growth via microRNA-143/MAPK7 pathways

Chia Pei Chen, Tsung Chen Su, Meei Ju Yang, Wen Ting Chen, An Ci Siao, Ling Ru Huang, Yen Yue Lin, Yow Chii Kuo, Jia Fang Chung, Ching Feng Cheng, Hui Chen Ku, Yung Hsi Kao

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果