Gravity anomalies of the active mud diapirs off southwest Taiwan

Wen Bin Doo, Shu Kun Hsu, Chung Liang Lo, Song Chuen Chen, Ching Hui Tsai, Jing Yi Lin, Yuan Ping Huang, Yin Sheng Huang, Shye Donq Chiu, Yu Fang Ma

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Gravity anomalies of the active mud diapirs off southwest Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds