Global variations and asymmetry of the sun during extremely high activity in October-November 2003

I. S. Veselovsky, A. V. Dmitriev, I. A. Zhitnik, A. N. Zhukov, M. A. Zel'dovich, S. V. Kuzin, A. A. Naumkin, I. G. Persiantsev, A. Yu Ryazanov, Yu S. Shugai, O. S. Yakovchuk, S. V. Bogachev, S. V. Shestov

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Global variations and asymmetry of the sun during extremely high activity in October-November 2003」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy