GaN-based mini-LED matrix applied to multi-functional forward lighting

Quang Khoi Nguyen, Yi Jou Lin, Ching Sun, Xuan Hao Lee, Shih Kang Lin, Chi Shou Wu, Tsung Hsun Yang, Tian Li Wu, Tsung Xian Lee, Chao Hsin Chien, Yeh Wei Yu, Ching Cherng Sun

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果