Full rotationally phase-resolved visible reflectance spectroscopy of 3200 Phaethon

Katsuhito Ohtsuka, Takashi Ito, Daisuke Kinoshita, Shinsuke Abe, Kyosuke Sawai, Kazuhiro Funabashi, Ryo Kato, Seidai Miyasaka, Sunao Hasegawa, Tomoki Nakamura, Wen Ping Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Full rotationally phase-resolved visible reflectance spectroscopy of 3200 Phaethon」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Physics