Frequency stabilization of He-Ne lasers

Jow Tsong Shy, Wang Yuel Cheng, Che Chung Chou, Shie Chang Jeng, Tyson Lin, Tong Long Huang, E. C. Chen, Chin Yen Cheng, Yih Wan Chieh, Choung Chu Chen

研究成果: 雜誌貢獻會議論文同行評審

指紋

深入研究「Frequency stabilization of He-Ne lasers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy