FOSSIL. III. Lightcurves of 371 Trans-Neptunian Objects

Edward Ashton, Chan Kao Chang, Ying Tung Chen, Matthew J. Lehner, Shiang Yu Wang, Mike Alexandersen, Young Jun Choi, Wesley C. Fraser, A. Paula Granados Contreras, Takashi Ito, Youngmin JeongAhn, Jianghui Ji, J. Kavelaars, Myung Jin Kim, Samantha M. Lawler, Jian Li, Zhong Yi Lin, Patryk Sofia Lykawka, Hong Kyu Moon, Surhud MoreMarco A. Muñoz-Gutiérrez, Keiji Ohtsuki, Rosemary E. Pike, Tsuyoshi Terai, Seitaro Urakawa, Fumi Yoshida, Hui Zhang, Haibin Zhao, Ji Lin Zhou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「FOSSIL. III. Lightcurves of 371 Trans-Neptunian Objects」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences