FOSSIL. III. Lightcurves of 371 Trans-Neptunian Objects

Edward Ashton, Chan Kao Chang, Ying Tung Chen, Matthew J. Lehner, Shiang Yu Wang, Mike Alexandersen, Young Jun Choi, Wesley C. Fraser, A. Paula Granados Contreras, Takashi Ito, Youngmin JeongAhn, Jianghui Ji, J. Kavelaars, Myung Jin Kim, Samantha M. Lawler, Jian Li, Zhong Yi Lin, Patryk Sofia Lykawka, Hong Kyu Moon, Surhud MoreMarco A. Muñoz-Gutiérrez, Keiji Ohtsuki, Rosemary E. Pike, Tsuyoshi Terai, Seitaro Urakawa, Fumi Yoshida, Hui Zhang, Haibin Zhao, Ji Lin Zhou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

搜尋結果

  • FOSSIL. III. LCs of Trans-Neptunian Objects

    Ashton, E. (???dataset.roles.dataset.creator???), Chang, C. (???dataset.roles.dataset.creator???), Chen, Y. (???dataset.roles.dataset.creator???), Lehner, M. J. (???dataset.roles.dataset.creator???), Wang, S. (???dataset.roles.dataset.creator???), Alexandersen, M. (???dataset.roles.dataset.creator???), Choi, Y. (???dataset.roles.dataset.creator???), Fraser, W. C. (???dataset.roles.dataset.creator???), Granados Contreras, A. P. (???dataset.roles.dataset.creator???), Ito, T. (???dataset.roles.dataset.creator???), JeongAhn, Y. (???dataset.roles.dataset.creator???), Ji, J. (???dataset.roles.dataset.creator???), Kim, M. (???dataset.roles.dataset.creator???), Lawler, S. M. (???dataset.roles.dataset.creator???), Li, J. (???dataset.roles.dataset.creator???), Lin, Z. (???dataset.roles.dataset.creator???), Lykawka, P. S. (???dataset.roles.dataset.creator???), Moon, H. (???dataset.roles.dataset.creator???), More, S. (???dataset.roles.dataset.creator???), Muñoz-Gutiérrez, M. A. (貢獻者), Ohtsuki, K. (???dataset.roles.dataset.creator???), Pike, R. E. (???dataset.roles.dataset.creator???), Terai, T. (???dataset.roles.dataset.creator???), Urakawa, S. (???dataset.roles.dataset.creator???), Yoshida, F. (???dataset.roles.dataset.creator???), Zhang, H. (???dataset.roles.dataset.creator???), Zhao, H. (???dataset.roles.dataset.creator???) & Zhou, J. (???dataset.roles.dataset.creator???), Centre de Donnees Strasbourg (CDS), 2023

    資料集