FOSSIL. II. The Rotation Periods of Small-sized Hilda Asteroids

Chan Kao Chang, Ying Tung Chen, Wesley C. Fraser, Matthew J. Lehner, Shiang Yu Wang, Mike Alexandersen, Young Jun Choi, A. Paula Granados Contreras, Takashi Ito, Youngmin Jeongahn, Jianghui Ji, J. J. Kavelaars, Myung Jin Kim, Samantha M. Lawler, Jian Li, Zhong Yi Lin, Patryk Sofia Lykawka, Hong Kyu Moon, Surhud More, Marco Muñoz-GutiérrezKeiji Ohtsuki, Rosemary E. Pike, Tsuyoshi Terai, Seitaro Urakawa, Fumi Yoshida, Hui Zhang, Haibin Zhao, Ji Lin Zhou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「FOSSIL. II. The Rotation Periods of Small-sized Hilda Asteroids」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy