Foreword

Riichiro Mizoguchi, Pierre Dillenbourg, Zhiting Zhu, Fong Lok Lee, Lora Aroyo, Nelson Baloia, Jacqueline Bourdeau, Tak Wai Chan, Yam San Chee, Jim Greer, Paivi Hakkinen, Yusuke Hayashi, Lyn Henderson, Tsukasa Hirashima, Chris Hoadley, Ulrich Hoppe, Ronghuai Huang, Mitsuru Ikeda, Michael Jacobson, Akihiro KashiharaYong Se Kim, Gee Kin Yeo, Kinshuk, Paul Kirschner, Piet Kommers, Insook Lee, Mun Kew Leong, Robert Lewis, Chee Kit Looi, Tatsunori Matsui, Gordon McCalla, Naomi Miyake, Kiyoshi Nakabayashi, Eugenia Ng, Hiroaki Ogata, Ron Oliver, Michael Sharples, Kathy Sinitsa, Raymund Sison, Amy Soller, Gerry Stahl, Dan Suthers, Seng Chee Tan, Pierre Tchounikine, Qiong Wang, Lu Wang, Yoneo Yano, Shelley Shwu Ching Young, Fu Yun Yu, Shengquan Yu

研究成果: 雜誌貢獻編者言

引用此