Fluorinated Pentafulvalene-Fused Hole-Transporting Material Enhances the Performance of Perovskite Solar Cells with Efficiency Exceeding 23%

Kun Mu Lee, Yao Shen Huang, Wei Hao Chiu, Ying Kai Huang, Gao Chen, Gizachew Belay Adugna, Sie Rong Li, Fang Ju Lin, Shih I. Lu, Hsiao Chi Hsieh, Kang Ling Liau, Chun Cheng Huang, Yian Tai, Yu Tai Tao, Yan Duo Lin

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Fluorinated Pentafulvalene-Fused Hole-Transporting Material Enhances the Performance of Perovskite Solar Cells with Efficiency Exceeding 23%」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds