Flexible dispersion engineering using polymer patterning in nanophotonic waveguides

Pei Hsun Wang, Shang Pu Wang, Nien Lin Hou, Zong Ren Yang, Wei Hao Huang, Tien Hsiang Lee

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果