Facile and Unplugged Surface Plasmon Resonance Biosensor with NIR-Emitting Perovskite Nanocomposites for Fast Detection of SARS-CoV-2

Lung Chien Chen, Meng Chi Li, Kai Ren Chen, Yu Jui Cheng, Xun Ying Wu, Sih An Chen, Meng Jey Youh, Chien Cheng Kuo, Yu Xen Lin, Chih Yen Lin, Chu Feng Wang, Chung Feng Huang, Shang Yi Lin, Wen Hung Wang, Yen Hsu Chen, Ming Lung Yu, Arunee Thitithanyanont, Sheng Fan Wang, Li Chen Su

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果