Fabrication of high-NA GaN diffractive microlenses

Chii Chang Chen, Ming Hung Li, Chih Yang Chang, Gou Chung Chi, Jenq Yang Chang, Wei Tai Cheng, Jui Hung Yeh, Chuck Wu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Fabrication of high-NA GaN diffractive microlenses」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds