Exploring the mechanical properties of nanometer-thick elastic films through micro-drop impinging on large-area suspended graphene

Yu Tzu Liao, Shiuan Ying Peng, Kai Wen Chuang, Ying Chih Liao, Yasuhiro Kuramitsu, Wei Yen Woon

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果