Evaluation of urban greenspace vulnerability to typhoon in Taiwan

Kim Anh Nguyen, Yuei An Liou, Trong Hoang Vo, Dao Dinh Cham, Hoang Son Nguyen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果