Epstein-barr virus induces adipocyte dedifferentiation to modulate the tumor microenvironment

Shu Chen Liu, Ngan Ming Tsang, Po Ju Lee, Yun Hua Sui, Chen Han Huang, Tzu Tung Liu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果