Enhanced heat-electric conversion via photonic-assisted radiative cooling

Jeng Yi Lee, Chih Ming Wang, Chieh Lun Chi, Sheng Rui Wu, Ya Xun Lin, Mao Kuo Wei, Chu Hsuan Lin

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果