Energy efficient TCP transmission for IEEE 802.15.3 WPAN

Shao Yi Hung, Po Yu Chuang, Yi Hsien Tseng, Eric Hsiao Kuang Wu, Gen Huey Chen

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Energy efficient TCP transmission for IEEE 802.15.3 WPAN」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Engineering

Computer Science

Physics