Endothelin-1 stimulates resistin gene expression

Ya Chu Tang, Chi Wei Liu, Hsin Huei Chang, Chi Chang Juan, Yow Chii Kuo, Chung Cheng Kao, Yao Ming Huang, Yung Hsi Kao

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Endothelin-1 stimulates resistin gene expression」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences