Enantioselective Synthesis of Nabscessin C

Chun Wei Yeh, Chia Chi Feng, Pei Lin Chen, Yi Jhen Jhou, Duen Ren Hou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Enantioselective Synthesis of Nabscessin C」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds