Enabling Write-Reduction Multiversion Scheme with Efficient Dual-Range Query over NVRAM

I. Ju Wang, Yu Pei Liang, Tseng Yi Chen, Yuan Hao Chang, Bo Jun Chen, Hsin Wen Wei, Wei Kuan Shih

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Enabling Write-Reduction Multiversion Scheme with Efficient Dual-Range Query over NVRAM」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science