Effects of Graphitization and Bonding Configuration in Iron-Nitrogen-Doped Carbon Nanostructures on Surface-Enhanced Raman Scattering

Iris Ching Ya Chang, Ya Sen Sun, Yaw Wen Yang, Chia Hsin Wang, Shao Liang Cheng, Wei Wen Hu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果