Edge and node searching problems on trees

Sheng Lung Peng, Chin Wen Ho, Tsan Sheng Hsu, Ming Tat Ko, Chuan Yi Tang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Edge and node searching problems on trees」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics