Eco-feller: Minimizing the Energy Consumption of Random Forest Algorithm by an Eco-pruning Strategy over MLC NVRAM

Yu Pei Liang, Yung Han Hsu, Tseng Yi Chen, Shuo Han Chen, Hsin Wen Wei, Tsan Sheng Hsu, Wei Kuan Shih

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「Eco-feller: Minimizing the Energy Consumption of Random Forest Algorithm by an Eco-pruning Strategy over MLC NVRAM」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Computer Science