Early transcranial direct current stimulation treatment exerts neuroprotective effects on 6-OHDA-induced Parkinsonism in rats

Xiao Jun Feng, Yu Ting Huang, Ying Zu Huang, Chi Wei Kuo, Chih Wei Peng, Alexander Rotenberg, Chi Hung Juan, Yu Cheng Pei, Yuan Hao Chen, Kai Yun Chen, Yung Hsiao Chiang, Hui Hua Liu, Jian Xian Wu, Tsung Hsun Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Early transcranial direct current stimulation treatment exerts neuroprotective effects on 6-OHDA-induced Parkinsonism in rats」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences