Dynamics of pitch change in chiral azobenzene-doped liquid crystals

Cheng Kai Liu, Min Cheng Tsai, Stephen M. Morris, Chian Yu Chiu, Chii Chang Chen, Ko Ting Cheng

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果