Dual lattice incommensurabilities and enhanced lattice perfection by low-temperature thermal annealing in photoelectric (CH3 NH3)PbBr3

Wen Hsien Li, Chi Hung Lee, Tsu Yin Ling, Ma Hsuan Ma, Pai Chun Wei, Jr Hau He, Chun Min Wu, Jen Chih Peng, Guangyong Xu, Yang Zhao, Jeffrey W. Lynn

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

篩選
已完成

搜尋結果