DPC:A Dynamic Permission Control Mechanism for Android Third-Party Libraries

Fu Hau Hsu, Nien Chi Liu, Yan Ling Hwang, Che Hao Liu, Chuan Sheng Wang, Chang Yi Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「DPC:A Dynamic Permission Control Mechanism for Android Third-Party Libraries」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science