Double biprism arrays design using for stereo-photography of mobile phone camera

Wen Shing Sun, Pu Yi Chu, Yu Hao Chao, Jui Wen Pan, Chuen Lin Tien

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

搜尋結果