Dopamine-Initiated Photopolymerization for a Versatile Catechol-Functionalized Hydrogel

Hoang Linh Bui, Cao Tuong Vi Nguyen, Wen Ya Lee, Shao Chuan Huang, Po Fan Chen, Ming Ying Lan, Chun Jen Huang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果