Directional coupler formed by photonic crystal InAlGaAs nanorods

W. Y. Chiu, T. W. Huang, Y. H. Wu, F. H. Huang, Y. J. Chan, C. H. Hou, H. T. Chien, Chii Chang Chen, S. H. Chen, J. I. Chyi

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Directional coupler formed by photonic crystal InAlGaAs nanorods」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy