Direct formation of wafer scale graphene thin layers on insulating substrates by chemical vapor deposition

Ching Yuan Su, Ang Yu Lu, Chih Yu Wu, Yi Te Li, Keng Ku Liu, Wenjing Zhang, Shi Yen Lin, Zheng Yu Juang, Yuan Liang Zhong, Fu Rong Chen, Lain Jong Li

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

267 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Direct formation of wafer scale graphene thin layers on insulating substrates by chemical vapor deposition」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds