Detecting glucose in a cell culture medium by surface-enhanced Raman scattering on InGaN quantum wells

Le Yen Nhi Phan, Thi Anh Nguyet Nguyen, Hong Long Chen, Wen-Yih Chen, Ching Jen Yang, Fan Ching Chien, Cheng Yi Liu, Kun Yu Lai

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

搜尋結果