Design of reconfigurable carry select adders

Jin Fu Li, Yao Chang Kuo, Chao Da Huang, Tsu Wei Tseng, Chin Long Wey

研究成果: 會議貢獻類型會議論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Design of reconfigurable carry select adders」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science