Design of an interactive table for mixed-reality learning environments

Mu Chun Su, Gwo Dong Chen, Yi Shan Tsai, Ren Hao Yao, Chung Kuang Chou, Yohannes Budiono Jinawi, De Yuan Huang, Yi Zeng Hsieh, Shih Chieh Lin

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Design of an interactive table for mixed-reality learning environments」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Computer Science