Design of 60-GHz millimeter-wave integrated chip antenna and bandpass filter using IPD technology

Ta Yeh Lin, Chun Chi Lin, Tsenchieh Chiu, Chia Chan Chang, Hsu Chen Cheng, Da Chiang Chang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Design of 60-GHz millimeter-wave integrated chip antenna and bandpass filter using IPD technology」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science