Design and comparison for a ring-scanning-based NIR optical imaging system

Jhao Ming Yu, Liang Yu Chen, Min Chun Pan, Hung Chih Chiang, Min Cheng Pan, Sheng Yih Sun, Ya Fen Hsu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「Design and comparison for a ring-scanning-based NIR optical imaging system」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy