Deep wide-field spectrophotometry of the open cluster M67

Xiaohui Fan, David Burstein, Jian Sheng Chen, Jin Zhu, Zhaoji Jiang, Hong Wu, Haojing Yan, Zhongyuan Zheng, Xu Zhou, Li Zhi Fang, Fuzhen Chen, Zugan Deng, Yaoquan Chu, J. J. Hester, Rogier A. Windhorst, Yong Li, Phillip Lu, Wei Hsin Sun, Wen Ping Chen, Wean Shun TsayTzi Hong Chiueh, Chih Kang Chou, Chung Ming Ko, Ting Chang Lin, Hui Jean Guo, Yong Ik Byun

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

199 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文???core.languages.en_GB???
頁(從 - 到)628-648
頁數21
期刊Astronomical Journal
112
發行號2
DOIs
出版狀態已出版 - 8月 1996

引用此