CubeSat compatible Fiber-Optic Gyroscope

Hung Pin Chung, Sheng Han Chang, Ching Lu Hsieh, Sung Lin Yang, Yen Hung Chen

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「CubeSat compatible Fiber-Optic Gyroscope」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds