Creating an Aligned Interface between Nanoparticles and MOFs by Concurrent Replacement of Capping Agents

Yang Li, Wei Shang Lo, Furui Zhang, Xiaomeng Si, Lien Yang Chou, Xiao Yuan Liu, Benjamin P. Williams, Yu Hsiu Li, Seung Hea Jung, Yu Shen Hsu, Fu Siang Liao, Fa Kuen Shieh, Mariam N. Ismail, Wenyu Huang, Chia Kuang Tsung

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

34 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Creating an Aligned Interface between Nanoparticles and MOFs by Concurrent Replacement of Capping Agents」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds