Conversion efficiency and device behavior of edge-coupled membrane photonic transmitters

Chi Kuang Sun, Ming Chun Tien, Hsu Hao Chang, Ja Yu Lu, Li Jin Chen, Shih Yuan Chen, Ruey Beei Wu, Wei Sheng Liu, Jen Inn Chyi

研究成果: 雜誌貢獻會議論文同行評審

指紋

深入研究「Conversion efficiency and device behavior of edge-coupled membrane photonic transmitters」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds