Controlled Encapsulation of Gold Nanoparticles into Zr-Metal-Organic Frameworks with Improved Detection Limitation of Volatile Organic Compounds via Surface-Enhanced Raman Scattering

Phuc Khanh Lam, Jian Jie Liao, Miao Chun Lin, Yu Hsiu Li, Tsu Hao Wang, Hsin Kai Huang, Yu An Hsu, Hao Ying Patterson Hsieh, Pu Yun Kuan, Ching Tien Chen, Guo Xiu Hao, Chia Kuang Tsung, Kevin C.W. Wu, Andris Šutka, Martynas Kinka, Lien Yang Chou, Fa Kuen Shieh

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Controlled Encapsulation of Gold Nanoparticles into Zr-Metal-Organic Frameworks with Improved Detection Limitation of Volatile Organic Compounds via Surface-Enhanced Raman Scattering」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Chemical Compounds